Informacje zgodne z rozporządzeniem europejskim 2016/679 (RODO).

Administratorem danych jest BESTWAY EASTERN EUROPE Sp. z o.o., Spółka stowarzyszona BESTWAY EUROPE SRL, z siedzibą w Merate (LC), via Bergamo 35 ("BESTWAY"), która będzie przetwarzać Twoje dane osobowe: (i) w celu otrzymywania i zarządzania zamówieniami, dostarczania produktów i usług, przetwarzania płatności oraz w celach administracyjnych i księgowych, aby komunikować się z Tobą w sprawie Twoich zamówień oraz w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych; (ii) za Twoją zgodą, zaznaczając odpowiednie pole, w celach marketingowych, aby móc wysyłać Ci newslettery za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierające informacje i aktualizacje dotyczące produktów, usług, wydarzeń i ofert Bestway. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych, o których mowa w pkt (i) jest ustalenie i wykonanie warunków umownych/handlowych oraz obowiązujących przepisów prawa, podanie tych danych jest obowiązkowe, a odmowa ich podania może uniemożliwić Bestway zaoferowanie żądanej usługi. W odniesieniu do punktu (ii) podstawą prawną tego traktowania jest Twoja dobrowolna i opcjonalna zgoda, a jakakolwiek odmowa wyrażenia tej zgody wykluczy jedynie możliwość otrzymywania ilustrowanych komunikatów. Twoje dane będą przetwarzane metodami papierowymi i telematycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie UE 679/2016 lub „RODO”). Osoby trzecie, takie jak osoby, stowarzyszenia, profesjonalne firmy i firmy, które świadczą usługi oraz działalność doradczą i pomocową na rzecz Bestway (w tym spółki Grupy Bestway również zlokalizowane za granicą, mogą uzyskać informacje o przekazanych przez Ciebie danych osobowych, ograniczonych do celów przedstawionych powyżej. - krajach UE), jako Przetwarzający dane, jeżeli należycie wyznaczeni i posiadający odpowiednie gwarancje w zakresie ochrony danych osobowych, lub współadministratorów danych wraz z Bestway lub jako autonomiczni Administratorzy Danych, a także personel Bestway wyznaczony do przetwarzania. Lista podmiotów, Administratorów Danych lub Menedżerów, którym dane mogą być przekazywane, jest dostępna na żądanie. Twoje dane będą przechowywane również po zakończeniu stosunku umownego/handlowego z Bestway w celu wypełnienia wszelkich ewentualnych zobowiązań związanych lub wynikających z samego zawarcia relacji, także związanych z obowiązkami prawnymi i przedawnieniem w tym celu przewidzianych przez obowiązujące prawo, a w każdym przypadku przez okres nieprzekraczający 10 lat.

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z praw przewidzianych art. 15 i nast. Rozporządzenia, w szczególności prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przeniesienia danych, a także prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Aby skorzystać z praw przewidzianych art. 15 i nast. Rozporządzenia i wycofać zgodę, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]