Informacje zgodne z rozporządzeniem europejskim 2016/679 (RODO).

Administratorem danych jest BESTWAY EASTERN EUROPE Sp. z o.o., Spółka stowarzyszona BESTWAY EUROPE SRL, z siedzibą w Merate (LC), via Bergamo 35 ("BESTWAY"), która będzie przetwarzać Twoje dane osobowe: (i) w celu otrzymywania i zarządzania zamówieniami, dostarczania produktów i usług, przetwarzania płatności oraz w celach administracyjnych i księgowych, aby komunikować się z Tobą w sprawie Twoich zamówień oraz w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub regulacyjnych; (ii) za Twoją zgodą, zaznaczając odpowiednie pole, w celach marketingowych, aby móc wysyłać Ci newslettery za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierające informacje i aktualizacje dotyczące produktów, usług, wydarzeń i ofert Bestway. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych, o których mowa w pkt (i) jest ustalenie i wykonanie warunków umownych/handlowych oraz obowiązujących przepisów prawa, podanie tych danych jest obowiązkowe, a odmowa ich podania może uniemożliwić Bestway zaoferowanie żądanej usługi. W odniesieniu do punktu (ii) podstawą prawną tego traktowania jest Twoja dobrowolna i opcjonalna zgoda, a jakakolwiek odmowa wyrażenia tej zgody wykluczy jedynie możliwość otrzymywania ilustrowanych komunikatów. Twoje dane będą przetwarzane metodami papierowymi i telematycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie UE 679/2016 lub „RODO”). Osoby trzecie, takie jak osoby, stowarzyszenia, profesjonalne firmy i firmy, które świadczą usługi oraz działalność doradczą i pomocową na rzecz Bestway (w tym spółki Grupy Bestway również zlokalizowane za granicą, mogą uzyskać informacje o przekazanych przez Ciebie danych osobowych, ograniczonych do celów przedstawionych powyżej. - krajach UE), jako Przetwarzający dane, jeżeli należycie wyznaczeni i posiadający odpowiednie gwarancje w zakresie ochrony danych osobowych, lub współadministratorów danych wraz z Bestway lub jako autonomiczni Administratorzy Danych, a także personel Bestway wyznaczony do przetwarzania. Lista podmiotów, Administratorów Danych lub Menedżerów, którym dane mogą być przekazywane, jest dostępna na żądanie. Twoje dane będą przechowywane również po zakończeniu stosunku umownego/handlowego z Bestway w celu wypełnienia wszelkich ewentualnych zobowiązań związanych lub wynikających z samego zawarcia relacji, także związanych z obowiązkami prawnymi i przedawnieniem w tym celu przewidzianych przez obowiązujące prawo, a w każdym przypadku przez okres nieprzekraczający 10 lat.

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z praw przewidzianych art. 15 i nast. Rozporządzenia, w szczególności prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przeniesienia danych, a także prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Aby skorzystać z praw przewidzianych art. 15 i nast. Rozporządzenia i wycofać zgodę, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]

Bestway Corp .com / .eu gromadzi niektóre Dane Osobowe swoich Użytkowników.

Administrator danych

Bestway Europe S.r.l., Via Bergamo, 35 23807 Merate (LC), Partita IVA: IT02561670130 oraz jej europejskie Podmioty Stowarzyszone działają jako Administratorzy Zbieranych Danych

Kontaktowy adres e-mail Administratora: [email protected]

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród Danych Osobowych gromadzonych przez Bestway Corp .com/.eu, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: e-mail, pliki cookie, dane dotyczące użytkowania oraz lokalizacja geograficzna.
Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w konkretnych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed zebraniem danych.
Dane Osobowe mogą być dobrowolnie podawane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych o użytkowaniu, zbierane automatycznie podczas korzystania z Bestway Corp.com/.eu.
Wszystkie Dane wymagane przez Bestway Corp .com/.eu są obowiązkowe, a ich brak może uniemożliwić Bestway Corp .com/.eu świadczenie usługi. W przypadkach, w których Bestway Corp .com/.eu wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność usługi lub jej działanie.
Użytkowników, którzy mają wątpliwości, które dane są obowiązkowe, zachęcamy do kontaktu z Administratorem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez Bestway Corp .com/.eu lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez Bestway Corp .com/.eu, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie żądanej usługi przez Użytkownika, oprócz dodatkowych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.
Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem Bestway Corp .com/.eu i gwarantuje prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając Administratora danych od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Sposób i miejsce przetwarzania zebranych danych

Metody przetwarzania

Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe Użytkowników podejmując odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć kategorie pracowników zaangażowanych w organizację strony (administratorzy administracyjni, handlowi, marketingowi, prawni, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (np. zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne), wyznaczeni przez Administratora Danych, w razie potrzeby, jako Przetwarzający Dane. Zaktualizowaną listę Przetwarzający Dane można zawsze uzyskać od Administratora Danych.

Miejsce

Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Administratorem Danych.
W szczególności Dane Osobowe mogą być przetwarzane w każdym z biur spółek należących do grupy Bestway (w tym spółek z Grupy BESTWAY zlokalizowanych również za granicą w krajach spoza UE), zgodnie z odpowiednim działem Bestway Corp.com/ .eu.

Okres przechowywania

Dane przetwarzane są przez czas niezbędny do wykonania usługi zleconej przez Użytkownika lub wymaganej przez cele opisane w niniejszym dokumencie, a Użytkownik może zawsze zażądać przerwania przetwarzania lub usunięcia Danych.

Cel przetwarzania gromadzonych danych

Dane Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usługi, wypełniania zobowiązań prawnych, reagowania na żądania lub działania wykonawcze, ochrony jego praw i interesów (lub Użytkowników lub osób trzecich), identyfikowania wszelkich działań złośliwych lub oszukańczych, a także w następujących celach: Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, Zarządzanie tagami, Kontaktowanie się z Użytkownikiem, Interakcje oparte na lokalizacji, Remarketing i targetowanie behawioralne oraz Statystyka.
Rodzaje Danych Osobowych wykorzystywanych do każdego celu są wskazane w poszczególnych sekcjach tego dokumentu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe są zbierane w następujących celach i przy korzystaniu z następujących usług:

Kontakt z Użytkownikiem

Lista mailingowa lub newsletter (Bestway Corp .com / .eu)
Rejestrując się do listy mailingowej lub newslettera, adres e-mail Użytkownika jest automatycznie dodawany do listy kontaktów, do których mogą być przesyłane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym handlowe i promocyjne, dotyczące Bestway Corp.com/.eu. Twój adres e-mail może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w Bestway Corp .com/.eu lub po dokonaniu zakupu.
Przetwarzane Dane Osobowych: adres e-mail.

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości

Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub kontaktów innego typu, służących do komunikacji z Użytkownikiem.
Usługi te mogą również umożliwiać zbieranie danych dotyczących daty i godziny wyświetlania wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z nimi, takich jak informacje o kliknięciach linków umieszczonych w wiadomościach.

Monitor kampanii

Campaign Monitor to usługa zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości świadczona przez Campaign Monitor Pty Ltd.
Przetwarzane Dane Osobowych: adres e-mail.
Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy.

Zarządzanie tagami

Ten rodzaj usługi służy do scentralizowanego zarządzania tagami lub skryptami używanymi w Bestway Corp .com/.eu.
Korzystanie z tych usług wiąże się z przepływem przez nie Danych Użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, ich przechowywaniem.
Google Tag Manager (Google LLC)
Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google LLC.
Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy.

Interakcje oparte na lokalizacji

Geolokalizacja nieciągła (Bestway Corp .com/.eu)
Bestway Corp .com/.eu może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Dane dotyczące położenia geograficznego Użytkownika w celu świadczenia usług w oparciu o samą lokalizację.
Większość przeglądarek i urządzeń domyślnie udostępnia narzędzia do blokowania śledzenia geograficznego. Jeżeli Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na taką możliwość, Bestway Corp .com/.eu może otrzymywać informacje o jego rzeczywistym położeniu geograficznym.
Lokalizacja geograficzna Użytkownika występuje w sposób nieciągły, na określone żądanie Użytkownika lub gdy Użytkownik nie wskaże w odpowiednim polu miejsca, w którym się znajduje, pozwala aplikacji na automatyczne wykrycie położenia.
Przetwarzane dane osobowe: położenie geograficzne.

Remarketing i targetowanie behawioralne

Ten rodzaj usługi umożliwia Bestway Corp .com/.eu i jej partnerom informowanie, optymalizowanie i serwowanie reklam w oparciu o wcześniejsze korzystanie przez Użytkownika z Bestway Corp .com/.eu.
Czynność ta jest ułatwiona dzięki śledzeniu Danych o użytkowaniu i wykorzystaniu narzędzi śledzących do zbierania informacji, które są następnie przekazywane do partnerów zarządzających działaniami remarketingu i targetowania behawioralnego.
Niektóre usługi oferują opcję remarketingu opartą na listach adresów e-mail.
Oprócz funkcji rezygnacji oferowanych przez usługi wymienione poniżej, Użytkownik może zrezygnować, odwiedzając stronę rezygnacji w Network Advertising Initiative.
Użytkownicy mogą również zdecydować, że nie będą uczestniczyć w niektórych funkcjach reklamowych za pośrednictwem odpowiednich opcji konfiguracji urządzenia, takich jak opcje konfiguracji reklam urządzenia mobilnego lub ogólna konfiguracja reklam.
Remarketing Google Ads (Google Inc.)
Google Ads Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której Bestway Corp .com/.eu uzyskuje dostęp, która łączy działalność Bestway Corp .com/.eu z Google Sieć reklamową i pliki cookie DoubleClick.
Użytkownicy mogą zrezygnować z używania plików cookie Google do personalizacji reklam, odwiedzając ustawienia reklam Google.
Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy.

Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi danych monitorowanie i analizę danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics to usługa analizy sieci dostarczana przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z Bestway Corp .com / .eu, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
Przetwarzane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy.

Więcej informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych

Kontakt i prośby o wsparcie

Jeżeli Użytkownik skontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem Bestway Corp .com/.eu lub prześle prośbę o pomoc, przekazane w ten sposób Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane w celu indywidualnego wniosku o kontakt lub pomoc. Administrator może jednak analizować otrzymane prośby o pomoc w formie zbiorczej i anonimowej w celu doskonalenia usługi assistance.

Kariera w Bestway

Jeżeli Użytkownik chce ubiegać się o konkretną ofertę pracy za pośrednictwem Bestway Corp .com/.eu lub wysłać spontaniczną aplikację do pracy w Bestway, musi podać swoje dane osobowe oraz wszelkie dodatkowe dane osobowe i informacje istotne dla procedury naboru. Takie dane będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie do celów i w kontekście procedury selekcji. Dalsze specyfikacje zawarte są w opisie każdej oferty pracy.

Google Search Console

Google Search Console to usługa internetowa oferowana przez Google, Inc., która umożliwia webmasterom sprawdzanie stanu indeksowania i optymalizację widoczności ich witryny.

Miejsce przetwarzania: USA – Privacy Policy.

Rozszerzenie gwarancji

Użytkownicy, którzy zakupili produkty Bestway, mogą ubiegać się o rozszerzoną gwarancję za pośrednictwem Bestway Corp.com/.eu. W tym celu wymagane jest podanie następujących danych osobowych pozwalających Właścicielowi na dokładną identyfikację zakupionego przedmiotu i beneficjenta gwarancji: imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, data urodzenia, kraj, dowód zakup (do załadowania).